Accessibility Links

Madde 1: Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi (Sözleşme) Başka Sinema ile festival.baskasinema.com İnternet sitesine üye olmak üzere formu dolduran Üye arasında akdedilmiştir. Bundan sonra Başka Sinema ve Üye birlikte “taraflar”, ayrı ayrı ise “taraf” olarak anılacaktır.

Madde 2: Sözleşmenin Amacı ve Konusu İşbu sözleşmenin konusu, Başka Sinema’nın sahibi olduğu festival.baskasinema.com internet sitesinin üyelerine sunacağı ürün ve hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.2. Üye, siteye kaydolmak için vermiş olduğu kişisel bilgilerini kendi rızası ile verdiğini, bilgilerin işlenmesini kabul ettiğini ve bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder. Bilgilerin hatalı olması halinde doğacak hukuki sorumluluk üyenin kendisine aittir. Üye’nin bilgilerinin değişmesi halinde üye bunu Başka Sinema’ya bildirmekle yükümlüdür.

3.1.3. Üye, internet sitesine kaydolmak için belirleyeceği şifreyi bizzat kendisi kullanmakla ve üçüncü kişilerden saklamak ve korumakla yükümlüdür. Şifrenin herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde gerçekleşebilecek zararlardan Üye’nin kendisi sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde üyenin, üyelik bilgileri ile kişisel verilerine ulaşılması halinde doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu, Başka Sinema’nın mali ve hukuki hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye kullanmakta olduğu şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenmesinin akabinde derhal Başka Sinema’yı bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak Üye’nin gerekli bilgilendirmeleri yapmış olması hukuki ve cezai sorumluluklarının sona ermesi anlamına gelmeyecektir.

3.1.4. Üye, Başka Sinema tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı beyan ve taahhüt eder.

3.1.5. Üye, hizmetten faydalanan diğer kullanıcıların kişisel verilerine, bilgilerine izinsiz ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı, paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.1.6. Üye tarafından kayıt sırasında verilmiş olan elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik oluşturulamaz.

3.1.7. Üye, sunulan hizmeti kullanarak Başka Sinema’ya, diğer kullanıcılara veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, hakaret, taciz edici, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan ve/veya kamu düzenini bozucu nitelikteki fiilleri işlemeyeceğini, bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.

3.1.8. Üye, festival.baskasinema.com internet sitesinde bulunan içerik, tasarım ve yazılımlar ile Başka Sinema marka ve logolarına ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamının Başka Sinema’ya ait olduğunu, sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, festival.baskasinema.com internet sitesi üzerinden yayımlanan içerik, tasarım ve yazılımları Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olacak şekilde kopyalamayacağını, bu içerikleri kanuna aykırı bir şekilde başkaları ile paylaşmayacağını, aksi takdirde doğacak bütün hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.1.9. Üye, festival.baskasinema.com internet sitesinde faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Başka Sinema’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.10. Üye, festival.baskasinema.com’a ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek virüs, solucan vb. zararlı yazılımları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.11.Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

3.2. Başka Sinema’nın Hak ve Yetkileri

3.2.1. Başka Sinema, üye tarafından paylaşılan bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak ve korumakla yükümlüdür. Üye tarafından kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişilerle paylaşılması hali ise mevzuat gereği suç teşkil etmekte olup Başka Sinema’nın bu durumdan sorumlu tutulması mümkün değildir.

3.2.2. Başka Sinema, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Üye, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Başka Sinema’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2.3. Teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve/veya ticari gereklilikler sebebiyle, Başka Sinema işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebilir, yeni maddeler ekleyebilir yahut madde çıkartabilir.

3.2.4. Başka Sinema, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik etme yetkisine sahiptir.

3.2.5. Başka Sinema teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün güncellemesi hatalarından sorumlu tutulamaz. Başka Sinema, festival.baskasinema.com üzerinden sunduğu ürünleri ve bunlara ilişkin fiyatları dilediği şekilde belirleme, güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Ürünlerde ve/veya fiyatlarda Başka Sinema tarafından herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme yapılması durumunda Üye herhangi bir mali & hukuki talepte bulunamayacaktır.

Madde 4: Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi İnternet sitesindeki formun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz üyelik işlemi sırasında tarafınıza sunulan Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Bu anlamda, üyenin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarına sahiptir. Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Başka Sinema tarafından sonlandırılması halinde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin kişisel bilgileri talep nedeniyle veya re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Madde 5: Sözleşmenin Feshi ve Değiştirilmesi 5.1. Başka Sinema ve üye işbu üyelik sözleşmesini her zaman feshetme hakkına sahiptir. 5.2. Üye’nin sözleşmeye yahut mevzuata aykırı davranması halinde, Başka Sinema sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Üye’nin sözleşmeye yahut kanuna aykırı davranışından doğan zararlardan Üye sorumludur. Üye, kendisinin hareketlerinden doğan doğrudan & dolaylı zararların tamamını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin hareketlerinin cezai sorumluluk taşıması halinde bu hareketlerden Başka Sinema sorumlu tutulamaz.

Madde 6: Yetkili Mahkeme İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Başka Sinema’nın ticari defter ve kayıtlarının HMK 193. Maddesi kapsamında kesin delil niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 7: Yürürlük İşbu Sözleşme, Üye tarafından ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin üyelik formunu doldurmak ve sözleşmeyi onaylamak suretiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.